Trip to Kagoshima by New Kyushu Shinkansen

November 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Back>